مدرسه آزادفکری
اگر عضو نیستید از اینجا عضو شوید
عضویت
/
ورود
0

جلسه 1

109 دقیقه

ارائه محمد سروش محلاتی

گزارش جلسه امتیاز مهلت ارسال
ارسال نشده 0 1398/9/28

جلسه 2

121 دقیقه

ارائه محمد سروش محلاتی

گزارش جلسه امتیاز مهلت ارسال
ارسال نشده 0 1398/10/2

جلسه 3

131 دقیقه

ارائه هادی صادقی

گزارش جلسه امتیاز مهلت ارسال
ارسال نشده 0 1398/10/6

جلسه 4

77 دقیقه

ارائه هادی صادقی

گزارش جلسه امتیاز مهلت ارسال
ارسال نشده 0 1398/10/10