مدرسه آزادفکری
اگر عضو نیستید از اینجا عضو شوید
عضویت
/
ورود
0

جلسه 1

56 دقیقه

ارائه فریبا علاسوند

گزارش جلسه امتیاز مهلت ارسال
ارسال نشده 0 1397/3/10

جلسه 2

88 دقیقه

ارائه فریبا علاسوند

گزارش جلسه امتیاز مهلت ارسال
ارسال نشده 0 1397/3/14

جلسه 3

78 دقیقه

ارائه نیره توحیدی

گزارش جلسه امتیاز مهلت ارسال
ارسال نشده 0 1397/3/18

جلسه 4

84 دقیقه

ارائه نیره توحیدی

گزارش جلسه امتیاز مهلت ارسال
ارسال نشده 0 1397/3/22

جلسه 5

129 دقیقه

گفتگو

گزارش جلسه امتیاز مهلت ارسال
ارسال نشده 0 1397/3/26