مدرسه آزادفکری
اگر عضو نیستید از اینجا عضو شوید
عضویت
/
ورود
0

جلسه 1

66 دقیقه

ارائه علی صبوحی

گزارش جلسه امتیاز مهلت ارسال
ارسال نشده 0 1398/3/6

جلسه 2

87 دقیقه

ارائه علی صبوحی

گزارش جلسه امتیاز مهلت ارسال
ارسال نشده 0 1398/3/10

جلسه 3

123 دقیقه

ارائه مرتضی جوادی آملی

گزارش جلسه امتیاز مهلت ارسال
ارسال نشده 0 1398/3/14

جلسه 4

120 دقیقه

ارائه عبدالعلی بازرگان

گزارش جلسه امتیاز مهلت ارسال
ارسال نشده 0 1398/3/18

جلسه 5

149 دقیقه

گفتگو

گزارش جلسه امتیاز مهلت ارسال
ارسال نشده 0 1398/3/22