مدرسه‌ی آزادفکری
اگر عضو نیستید از اینجا عضو شوید
عضویت
/
ورود
0

جلسه 1

93 دقیقه

ارائه حسین سوزنچی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/27

جلسه 2

101 دقیقه

ارائه حسین سوزنچی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/27

جلسه 3

81 دقیقه

ارائه صدیقه وسمقی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/27

جلسه 4

91 دقیقه

ارائه صدیقه وسمقی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/27

جلسه 5

133 دقیقه

گفتگو

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/27