مدرسه‌ی آزادفکری
اگر عضو نیستید از اینجا عضو شوید
عضویت
/
ورود
0

جلسه 1

68 دقیقه

ارائه علیرضا شجاعی‌زند

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/27

جلسه 2

69 دقیقه

ارائه بیژن عبدالکریمی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/27

جلسه 3

117 دقیقه

گفتگو

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/27