مدرسه‌ی آزادفکری
اگر عضو نیستید از اینجا عضو شوید
عضویت
/
ورود
0

جلسه 1

101 دقیقه

ارائه عبدالحسین خسروپناه

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/27

جلسه 2

104 دقیقه

ارائه عبدالحسین خسروپناه

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/27

جلسه 3

46 دقیقه

ارائه عبدالعلی بازرگان

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/27

جلسه 4

50 دقیقه

ارائه عبدالعلی بازرگان

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/27