مدرسه‌ی آزادفکری
اگر عضو نیستید از اینجا عضو شوید
عضویت
/
ورود
0

جلسه 1

76 دقیقه

ارائه سیاوش شهشهانی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/26

جلسه 2

53 دقیقه

ارائه سعید انواری

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/26

جلسه 3

52 دقیقه

ارائه حمید حق شناس

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/26

جلسه 4

55 دقیقه

ارائه علینقی مشایخی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/26

جلسه 5

63 دقیقه

ارائه آرش خوشخو

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/26

جلسه 6

64 دقیقه

ارائه مانی رفیعی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/26

جلسه 7

82 دقیقه

ارائه پوریا کاویانی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/26

جلسه 8

62 دقیقه

ارائه محمدحسین بادامچی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/26

جلسه 9

84 دقیقه

ارائه هامون طهماسبی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/26

جلسه 10

65 دقیقه

ارائه محمدقائم خانی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/26

جلسه 11

36 دقیقه

ارائه ابراهیم آزادگان

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/26

جلسه 12

44 دقیقه

ارائه زینب آذرمند

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/26

جلسه 13

65 دقیقه

ارائه اعظم ایرجی زاد

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/26

جلسه 14

64 دقیقه

ارائه کوروش علیانی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/26

جلسه 15

110 دقیقه

ارائه امید غیبی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/26

جلسه 16

90 دقیقه

ارائه علی ملکی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/26

جلسه 17

104 دقیقه

ارائه سید امیر موسوی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/26

جلسه 18

70 دقیقه

ارائه مسعود نیلی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/26

جلسه 19

64 دقیقه

ارائه سیدفرید سیدجوادی

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/26

جلسه 20

80 دقیقه

ارائه شاهین شیخ جباری

گزارش جلسه وضعیت حضور مهلت ارسال
ارسال نشده غیبت 1400/3/26